Disclaimer


Disclaimer juistheid gegevens:
Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Auteursrecht/copyright:
Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Agin Boeder. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het zonder voorafgaande toestemming van Agin Boeder niet toegestaan op enige wijze iets van deze website of de inhoud daarvan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken.

Privacy:
Agin Boeder maakt gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking en van bestanden waarin persoongegevens worden opgeslagen. Agin Boeder hebben de registratie aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De opgeslagen gegevens van gebruikers van dossier-online worden niet door Agin Boeder aan derden verstrekt tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting. Door Agin Boeder zijn maatregelen getroffen ter beveiliging van de door de gebruikers van dossier-online verstrekte persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid:
Agin Boeder sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te raadplegen. Daarnaast is Agin Boeder niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de site verkregen is.